Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là gì?

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là gì? đó là câu trắc nghiệm khiến nhiều bạn học sinh quan tâm? Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng ôn tập lại về tính chất hóa học của nước và oxit một chút nhé.

Tính chất hóa học của nước và ứng dụng của nước

Sự tổng hợp nước

Đốt bằng tia lửa điện hỗn hợp 2 thể tích hidro và 2 thể tích oxi, ta thấy sua cùng hỗn hợp chỉ còn 1 thể tích oxi. Vậy 1 thể tích oxi đã hóa hợp với 2 thể tích hidro tạo thành nước

Phương trình hóa học: 2H2 + O2 −to→ 2H2O

Sự phân hủy của nước

Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt hai điện cực sinh ra khí hidro và oxi với tỉ lệ thể tích 2:1

Phương trình hóa học: 2H2O −điện phân→ 2H2 + O2

nh chất hóa học của oxit

Oxit bazơ

Tác dụng với nước:

Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ:

Na2O + H2O → 2NaOH
BaO + H2O → Ba(OH)2

Tác dụng với oxit axit:

Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Thí dụ:

CaO + CO2 → CaCO3

Tác dụng với axit:

Oxit bazơ + axit → muối + nước

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. CuO
B. \({P_{2}}{O_{5}}\)
C. \({SO_{3}}\)
D. CaO

Dựa vào tính chất hóa học của oxit tác dụng được với nước tạo ra dung dịch axit là oxit axit thì ta có được chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là SO3 Đáp án cần chọn là: C

Viết một bình luận