Các Tính chất hóa học của oxit

Tác dụng với oxit axit:

Một số oxit bazơ, là những oxit bazơ tan trong nước tác dụng với oxit axit tạo thành muối.

Thí dụ:

CaO + CO2 → CaCO3

Tác dụng với axit:

Oxit bazơ + axit → muối + nước

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Tác dụng với nước:

Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

Thí dụ:

Na2O + H2O → 2NaOH
BaO + H2O → Ba(OH)2

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

A. CuOB. P2O5P2O5C. SO3SO3D. CaO

Dựa vào tính chất hóa học của oxit tác dụng được với nước tạo ra dung dịch axit là oxit axit thì ta có được chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là SO3 Đáp án cần chọn là: C

Viết một bình luận