Giao điểm của 3 đường trung tuyến là gì và cách chứng minh

Trong hình học, giao điểm của 3 đường trung tuyến của một tam giác là trọng tâm của tam giác đó. Trọng tâm của tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến ứng với đỉnh đó. Vậy cách để chứng minh giao điểm của 3 đường trung tuyến sẽ như thế nào? Hãy cùng DapAnChuan.Com tìm hiểu ngay bên dưới!

Giao điểm của 3 đường trung tuyến là gì?

Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác được gọi là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm được ký hiệu là G và có tọa độ (x₉, y₉). Đây là điểm duy nhất trong tam giác mà ba đường trung tuyến gặp nhau.

Tọa độ của trọng tâm có thể tính bằng công thức sau:
x₉ = (x₁ + x₂ + x₃) / 3
y₉ = (y₁ + y₂ + y₃) / 3

Với (x₁, y₁), (x₂, y₂) và (x₃, y₃) lần lượt là tọa độ của ba đỉnh A, B và C của tam giác.

Giao 3 đường truy tuyến là gì?
Giao điểm của 3 đường trung tuyến là gì?

Vì vậy, giao điểm của ba đường trung tuyến là điểm trọng tâm G với tọa độ (x₉, y₉).

Cách xác định giao điểm của 3 đường trung tuyến

Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách các đỉnh của tam giác một đoạn bằng 2/3 độ dài của chính các đường trung tuyến đi qua đỉnh đó. Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm.

Vì vậy, để xác định giao điểm của ba đường trung tuyến, ta có thể thực hiện các bước sau:

 • Vẽ ba đường trung tuyến của tam giác.
 • Đo độ dài của ba đường trung tuyến.

Tính khoảng cách từ trọng tâm đến mỗi đỉnh bằng cách chia đôi độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó.

 • Vẽ một đường thẳng đi qua ba điểm có khoảng cách đã tính được.
 • Giao điểm của ba đường trung tuyến chính là trọng tâm của tam giác.

Ngoài ra, ta có thể xác định giao điểm của ba đường trung tuyến bằng cách sử dụng tính chất của trọng tâm tam giác. Theo tính chất này, trọng tâm của một tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Vì vậy, ta có thể đặt một êke tại đỉnh của tam giác và vẽ một đường thẳng đi qua trung điểm của cạnh đối diện và đỉnh đó. Đường thẳng này sẽ đi qua trọng tâm của tam giác.

Tính chất của giao điểm của 3 đường trung tuyến

Giao điểm của ba đường trung tuyến trong một tam giác có các tính chất sau:

Giao điểm của ba đường trung tuyến là một điểm trong tam giác:

 • Giao điểm của ba đường trung tuyến luôn nằm bên trong tam giác. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta vẽ ba đường trung tuyến của tam giác bất kỳ, chúng sẽ gặp nhau tại một điểm duy nhất nằm bên trong tam giác đó.

Giao điểm của ba đường trung tuyến chia các đường trung tuyến thành các phần tử có tỷ lệ 2:1:1:

 • Giao điểm của ba đường trung tuyến chia mỗi đường trung tuyến thành các phần tử có độ dài theo tỷ lệ 2:1:1. Nghĩa là khoảng cách từ giao điểm đến một đỉnh bất kỳ của tam giác là gấp đôi khoảng cách từ giao điểm đến điểm trung điểm của cạnh tương ứng và bằng ba lần khoảng cách từ giao điểm đến đỉnh chưa được tính.
Tính chất của giao điểm của 3 đường trung tuyến
Tính chất của giao điểm của 3 đường trung tuyến

Giao điểm của ba đường trung tuyến là trọng tâm của tam giác:

 • Giao điểm của ba đường trung tuyến được gọi là trọng tâm của tam giác. Điểm này có tọa độ là trung bình cộng của tọa độ các đỉnh của tam giác. Ký hiệu tọa độ của trọng tâm là (x₉, y₉), trong đó:
 • x₉ = (x₁ + x₂ + x₃) / 3
 • y₉ = (y₁ + y₂ + y₃) / 3

Những tính chất này cho thấy giao điểm của ba đường trung tuyến rất quan trọng trong tam giác và được sử dụng để tính toán và phân tích các thuộc tính của tam giác.

Ý nghĩa của giao điểm của 3 đường trung tuyến

Giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác được gọi là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm của tam giác có những ý nghĩa sau:

 • Trọng tâm của tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng bằng độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.
 • Trọng tâm của tam giác là trung điểm của đường phân giác của góc ngoài của tam giác.
 • Trọng tâm của tam giác là trung điểm của đường nối tâm của đường tròn nội tiếp và trọng tâm của đường tròn ngoại tiếp.
 • Trọng tâm của tam giác là trọng tâm của hệ ba lực đồng quy tại đỉnh của tam giác.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về ý nghĩa của giao điểm của ba đường trung tuyến:

 • Trong một tam giác cân, trọng tâm của tam giác trùng với tâm của đường tròn nội tiếp.
 • Trong một tam giác đều, trọng tâm của tam giác trùng với tâm của đường tròn ngoại tiếp.
 • Trong một tam giác vuông, trọng tâm của tam giác trùng với trọng tâm của hệ ba lực đồng quy tại đỉnh góc vuông.

Tóm lại, giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác là một điểm quan trọng trong hình học tam giác. Trọng tâm của tam giác có nhiều ý nghĩa trong thực tế và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cách chứng minh giao điểm của 3 đường trung tuyến

Để chứng minh giao điểm của ba đường trung tuyến, ta có thể sử dụng hai cách sau:

Cách 1

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Ta chứng minh rằng ba đường trung tuyến BE, CF, EG cùng đi qua một điểm.

Theo định nghĩa, trung điểm của cạnh AB là E, trung điểm của cạnh AC là F, trung điểm của cạnh BC là G.

Ta có:

 • BF = 1/2 * AB
 • CE = 1/2 * AC
 • CG = 1/2 * BC

Từ đó, ta có:

 • BG = BC – CG = AB – CE = BF
Cách chứng minh giao điểm của 3 đường trung tuyến
Cách chứng minh giao điểm của 3 đường trung tuyến

Do đó, đường thẳng BG trùng với đường thẳng BF.

Tương tự, ta có đường thẳng CF trùng với đường thẳng CG.

Vậy, ba đường trung tuyến BE, CF, EG cùng đi qua một điểm.

Cách 2

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Ta chứng minh rằng ba đường trung tuyến BE, CF, EG cùng đi qua một điểm bằng cách chứng minh rằng ba đường trung tuyến này đồng quy tại một điểm.

Ta có:

 • BE = 1/2 * AC
 • CF = 1/2 * AB
 • EG = 1/2 * BC

Từ đó, ta có:

 • (BE + CF) = 1/2 * AC + 1/2 * AB = 1/2 * (AC + AB) = 1/2 * BC = EG

Do đó, ba đường trung tuyến BE, CF, EG cùng đi qua một điểm.

Kết luận:

Vậy giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác là một điểm duy nhất, được gọi là trọng tâm của tam giác.

Các dạng bài tập về giao điểm của 3 đường trung tuyến

Dưới đây là một số dạng bài tập về giao điểm của ba đường trung tuyến:

Dạng 1: Tính độ dài đường trung tuyến

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Tính độ dài đường trung tuyến BE.

Cách giải:

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • BE + CF = EG
 • BE = EG – CF
 • BE = 1/2 * BC – 1/2 * AB = 1/2 * (BC – AB) = 1/2 * (AC + AB – AB) = 1/2 * AC = AC/2

Kết luận: Độ dài đường trung tuyến BE là AC/2.

Dạng 2: Tính khoảng cách từ đỉnh tới trọng tâm

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Tính khoảng cách từ đỉnh A tới trọng tâm G.

Cách giải:

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • AG = EG – GA
 • AG = 1/2 * BC – 1/3 * AB = 1/6 * (BC – 3AB) = 1/6 * (BC – 3 * 1/2 * AC) = 1/6 * (BC – 3/2 * AC) = 1/6 * (BC – 5/3 * AB) = 1/6 * (2/3 * BC – 5/3 * AB) = 1/6 * (BC – 5AB/3) = 1/6 * (3AB – 5AB)/3 = AB/6

Kết luận: Khoảng cách từ đỉnh A tới trọng tâm G là AB/6.

Dạng 3: Tính trọng tâm của tam giác

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Các dạng bài tập về giao điểm của 3 đường trung tuyến
Các dạng bài tập về giao điểm của 3 đường trung tuyến

Bài toán: Tìm trọng tâm của tam giác ABC.

Cách giải:

Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là:

 • Gx = (Ex + Cx)/2 = (1/2 * Ac + 1/2 * Ab)/2 = 1/4 * (Ac + Ab) = 1/4 * (B + C)/2 = (B + C)/8
 • Gy = (Ey + Fy)/2 = (1/2 * Bc + 1/2 * Ac)/2 = 1/4 * (Bc + Ac) = 1/4 * (A + C)/2 = (A + C)/8

Kết luận: Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là (B + C)/8, (A + C)/8.

Dạng 4: Xác định trọng tâm của tam giác

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Xác định trọng tâm của tam giác ABC khi biết:

 • Tọa độ các đỉnh A, B, C.
 • Độ dài các cạnh AB, BC, CA.

Cách giải:

Xác định trọng tâm của tam giác
Dạng bài tập xác định trọng tâm của tam giác

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • Gx = (Ex + Cx)/2 = (1/2 * Ac + 1/2 * Ab)/2 = 1/4 * (Ac + Ab) = 1/4 * (B + C)/2 = (B + C)/8
 • Gy = (Ey + Fy)/2 = (1/2 * Bc + 1/2 * Ac)/2 = 1/4 * (Bc + Ac) = 1/4 * (A + C)/2 = (A + C)/8

Kết luận: Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là (B + C)/8, (A + C)/8.

Dạng 5: Tính vị trí của trọng tâm đối với tam giác

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Xác định vị trí của trọng tâm G của tam giác ABC đối với tam giác ABC.

Cách giải:

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • Gx = (Ex + Cx)/2 = (1/2 * Ac + 1/2 * Ab)/2 = 1/4 * (Ac + Ab) = 1/4 * (B + C)/2 = (B + C)/8
 • Gy = (Ey + Fy)/2 = (1/2 * Bc + 1/2 * Ac)/2 = 1/4 * (Bc + Ac) = 1/4 * (A + C)/2 = (A + C)/8

Kết luận: Trọng tâm G của tam giác ABC nằm trong tam giác ABC, cách mỗi cạnh một khoảng bằng 1/3 độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh ấy.

Dạng 6: Tính diện tích tam giác qua trọng tâm

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Tính diện tích tam giác ABC.

Cách giải:

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • S = (1/2) * bh = (1/2) * (AB/2) * h = AB/4 * h
 • h = 4 * S / AB

Kết luận: Diện tích tam giác ABC là:

S = (1/2) * bh = (1/2) * (AB/2) * h = AB/4 * h = AB/4 * 4 * S / AB = 4S

Dạng 7: Tính độ cao của tam giác qua trọng tâm

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Tính độ cao AH của tam giác ABC qua trọng tâm G.

Cách giải:

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • h = 4 * S / AB
 • h = 4 * (1/2) * AC * BC / AB = 2 * AC * BC / AB

Kết luận: Độ cao AH của tam giác ABC qua trọng tâm G là 2 * AC * BC / AB.

Dạng 8: Tính khoảng cách từ đỉnh tới trọng tâm qua trung tuyến

Cho tam giác ABC với ba đường trung tuyến BE, CF, EG.

Bài toán: Tính khoảng cách từ đỉnh A tới trọng tâm G qua trung tuyến BE.

Cách giải:

Sử dụng tính chất ba đường trung tuyến đồng quy:

 • AG = EG – GA = 1/2 * BC – 1/3 * AB = 1/6 * (BC – 3AB) = 1/6 * (BC – 3/2 * AC) = 1/6 * (BC – 5/3 * AB) = 1/6 * (2/3 * BC – 5/3 * AB) = 1/6 * (BC – 5AB/3) = 1/6 * (3AB – 5AB)/3 = AB/6

Kết luận: Khoảng cách từ đỉnh A tới trọng tâm G qua trung tuyến BE là AB/6.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về giao điểm của 3 đường trung tuyến. Tóm lại, giao điểm của 3 đường trung tuyến của một tam giác là trọng tâm của tam giác đó. Bài viết đã giới thiệu về giao điểm của ba đường trung tuyến và cách chứng minh bằng hai cách khác nhau. Bạn có thể lựa chọn cách chứng minh phù hợp với khả năng của mình.

Viết một bình luận