100 bài tập passive voice lớp 9 có đáp án violet câu bị động

Bài tập về Passive Voice lớp 9 là một phần quan trọng trong chương trình học về ngữ pháp bộ môn tiếng anh của học sinh lớp học này. Khi vận dụng giúp biến đổi câu từ thể chủ động sang thể bị động, mở ra một cách mới để biểu đạt ý nghĩa và tạo sự đa dạng trong cách diễn đạt. Hãy cùng DapAnChuan.com tìm hiểu về một số bài tập về Passive Voice mà học sinh lớp 9 phổ biến có thể gặp phải và cách giải quyết chúng một cách hiệu quả.

Tìm hiểu Passive voice (câu bị động)

Khái niệm

Câu bị động (Passive voice) hay còn gọi là cấu trúc câu bị động, là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh trong đó chủ ngữ của câu chuyển từ người thực hiện hành động thành người nhận hành động, trong khi người thực hiện hành động trở thành tân ngữ.

Một điểm quan trọng trong việc sử dụng câu bị động là thì của câu bị động phải tương ứng với thì của câu chủ động. Điều này có nghĩa là nếu câu chủ động sử dụng thì hiện tại đơn, thì câu bị động cũng phải sử dụng thì hiện tại đơn.

Cấu trúc câu bị động

Câu bị động có cấu trúc chuyển từ câu chủ động như sau:

– Câu chủ động: S1+V+O1
-> Câu bị động: S2+be+V(ed/p.p)+(by)O2

Phương pháp chuyển câu

Sau đây là phương pháp chuyển câu bị động, các em cần nắm rõ để thuận tiện trong quá trình làm bài tập dạng này

+ Bước 1: Cần xác định đúng các thành phần chủ ngữ, tân ngữ, động từ trong câu chủ động và xác định thì sẽ được dùng trong câu bị động.

+ Bước 2: Đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ, chủ ngữ xuống làm tân ngữ.

+ Bước 3: Chuyển động từ thành bị động (be+V(ed/p.p))

+ Bước 4: Thêm “by” nếu tân ngữ quan trọng và xác định.

Ví dụ:

1. Everyone loves Timmy. (Tất cả mọi người yêu quý Timmy.)
-> Tom is loved by everyone. (Timmy được yêu quý bởi tất cả mọi người.)

2. He stole my car. (Anh ấy đã cướp chiếc xe của tôi.)
-> My car was stolen by him. (Xe của tôi đã bị cướp bởi anh ta).

Các dạng passive voice phổ biến

Câu bị động có 2 tân ngữ:

+ Dạng câu chủ động: S + V + O1 (tân ngữ gián tiếp) + O2 (tân ngữ trực tiếp)
+ Dạng câu bị động:

 • Trường hợp 1: Khi tân ngữ gián tiếp làm chủ ngữ chính trong câu: S + be + V(cột 2) + O2
 • Trường hợp 2: Khi tân ngữ trực tiếp làm chủ ngữ chính trong câu: S + be + V(cột 2) + giới từ + O1

Câu bị động có V_ing

 • Dạng câu chủ động: V + Sb + Ving
 • Dạng câu bị động: V + Sth/Sb + being + V(cột 2)

Câu bị động với động từ tri giác (Verb of Perception)

 • Dạng câu chủ động: S + V + Sb + Ving/to V-inf
 • Dạng câu bị động: S + to be + V(cột 2) + Ving/to V-inf

Câu bị động với cấu trúc “Nhờ ai làm gì đó”

+ Trường hợp 1:

 • Dạng chủ động: S + have + sb + V
 • Dạng bị động: S + have + sth + V2/ed

+ Trường hợp 2:

 • Dạng chủ động: S + get + sb + to + V
 • Dạng bị động: S + get + sth + Vp

100 Bài tập passive voice lớp 9 (có đáp án)

Viết lại câu thành câu hỏi bị động

1. Has Tom finished the work?

……………………………………………………………………………

2. Did the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

3. Have you finished your homework?

……………………………………………………………………………

4. How many games has the team played?

……………………………………………………………………………

5. Where do people speak English?

……………………………………………………………………………

6. Who will look after the children for you?

……………………………………………………………………………

7. How long have they waited for the doctor?

……………………………………………………………………………

8. What time can the boys hand in their papers?

……………………………………………………………………………

9. Who lent you this book?

……………………………………………………………………………

10. How many marks does the teacher give you?

……………………………………………………………………………

Đáp án

 • 1. Has the work been finished by Tom?
 • 2. Were some exercises given by the teacher?
 • 3. Has your homework been finished?
 • 4. How many games have been played by the team?
 • 5. Where is English spoken?
 • 6. By whom are the children looked after?
 • 7. How long has the doctor been waiting for?
 • 8. What time can the boy’s papers be handed in?
 • 9. By whom is this book lent to you?
 • 10. How many marks are you given by the teacher?
Bài tập passive voice lớp 9

>>> Xem thêm: 100 Bài tập Passive voice dạng đặc biệt có đáp án chuẩn

Chuyển các câu sau sang câu bị động (passive voice)

11. Yesterday, a strange sound woke me up in the middle of the night.
……………………………………………………………………..

12. Her children respect her.
……………………………………………………………………..

13. That family have used that car for more than 15 years.
……………………………………………………………………..

14. They had eaten all the food before we arrived at the party.
……………………………………………………………………..

15. By the time we get to the store, other customers will have bought all of the clothes.
……………………………………………………………………..

16. They are cutting down the apple tree in front of our house.
……………………………………………………………………..

17. This morning, when I came, he was baking a delicious cake.
……………………………………………………………………..

18. I think our boss will choose that hard-working employee for that
position.

……………………………………………………………………..

19. Our children have been watching that TV series since 7 pm.
……………………………………………………………………..

20. I think that when we get to the meeting, the bosses will be asking our team a lot of questions.
……………………………………………………………………..

21. They will hold the meeting before May Day

……………………………………………………………………..

22. Jane will buy a new computer.

……………………………………………………………………..

23. Millions of people will visit the museum.

……………………………………………………………………..

24. Our boss will sign the contract.

……………………………………………………………………..

25.They will not ask him.

……………………………………………………………………..

26. John is going to call the other members

…………………………………………………………………..

27. The company is going to develop a new procedure

…………………………………………………

28. The students are going to plant trees here

……………………………………………………………………………

29. My mother is going to sell this house

………………………………………………………………………..

30. They are going to decorate the room next week.

………………………………………………………

31. She is going to tell a story

………………………………………………………………………………………….

32. The teacher is going to give a lesson

………………………………………………………………………..

33. They are going to buy a new car next month.

……………………………………………………………

34.How can they open this safe?

………………………………………………………………………

35. They may discuss the problems again

………………………………………………… …………

36. The teacher always welcomes new students.

.…………………………………………………………………

37. People speak English all over the world.

.…………………………………………………………………

38. Thomas Edison invented the phonograph in 1877.

.…………………………………………………………………

39. The police found two children in the forest.

.…………………………………………………………………

40. They will send your order as soon as possible.

.…………………………………………………………………

41. The scientists are studying the problem carefully.

.…………………………………………………………………

42. Pat Murphy was riding the horse.

.…………………………………………………………………

43. The police have just arrested the robbers.

.…………………………………………………………………

44. Sue told us she had born her baby.

.…………………………………………………………………

45. They can use this room after 5 p.m.

.…………………………………………………………………

46. They believe that Jim is going to study abroad.

.…………………………………………………………………

47. People rumored that there was a ghost in that house.

.…………………………………………………………………

48. Someone said that Jane would be able to win the contest.

.…………………………………………………………………

49. They claimed that everything they said was true.

.…………………………………………………………………

50. They reported that there was a serious accident on the main road.

.…………………………………………………………………

Chuyển các câu sau sang câu bị động

Đáp án

 • 11. Yesterday, I was woken up by a strange sound in the middle of the night.
 • 12. She is respected by her children.
 • 13. That car has been used by that family for more than 15 years.
 • 14. All the food had been eaten before we arrived at the party.
 • 15. By the time we get to the store, all of the clothes will have been bought by other customers.
 • 16. The apple tree in front of our house is being cut down.
 • 17. This morning, when I came, a delicious cake was being baked by him.
 • 18. I think that hard-working employee will be chosen for that position by our boss.
 • 19. That TV series has been being watched by our children since 7 pm.
 • 20. I think that when we get to the meeting, our team will be being asked a lot of questions by the bosses.
  21. The meeting will be held before May day by them
 • 22. A new computer will be bought by Jane
 • 23. The museum will be visited by million people
 • 24. The contact will be signed by our boss
 • 25 .He will not be asked by then
 • 26. The other members are going to be called by John.
 • 27. A new procedure is going to be developed by the company.
 • 28. Trees are going to be planted here.
 • 29. This house is going to be sold by my mother.
 • 30. The room is going to be decorated next week (by them)
 • 31. A story is going to be told by her
 • 32. A lesson is going to be given by the teacher
 • 33. A new car is going to be bought by them next month.
 • 34. How can this safe be opened?
 • 35. The problems may be discussed again.
 • 36. New students are always welcomed by the teacher.
 • 37. English is spoken all over the world.
 • 38. The phonograph was invented by Thomas Edison in 1877.
 • 39. Two children were found in the forest by the police.
 • 40. Your order will be sent as soon as possible.
 • 41. The problem is being studied carefully by the scientists.
 • 42. The horse was being ridden by Pat Murphy.
 • 43. The robbers have just been arrested by the police.
 • 44. We were told that Sue had born her baby.
 • 45. This room can be used after 5 p.m.
 • 46. Is it believed that Jim is going to study abroad.
 • 47. It was rumored that there was a ghost in that house.
 • 48. Is it said that Jane would be able to win the contest.
 • 49. Is was claimed that everything they said was true.
 • 50. It was reported that there was a serious accident on the main road.

Chuyển câu chủ động sang câu bị động

51. All the dishes were washed by my mother last night

.…………………………………………………………………

52. The house is cleaned by the maid every Saturday.

.…………………………………………………………………

53. History books are read by the students in this class

.…………………………………………………………………

54. A nice dinner was prepared by the cook yesterday

.…………………………………………………………………

55. The suspects were seen by a group of boys near the bus

.…………………………………………………………………

56. They are painting my office today.

My office …………………………………………..today.

57. Daniel bought this camera in Japan.

This camera ………………………………………… in Japan.

58. The children had made many promises.

Many promises ……………………………………..

59. The price includes breakfast and lunch.

Breakfast and lunch ……………………………… in the price.

60. The City Mayor is going to build a new bridge.

A new bridge ……………………………………… by the City Mayor.

Đáp án

 • 51. My mother washed all the dishes last night
 • 52. The maid cleans the house every Saturday.
 • 53. The students read history books in this class
 • 54. The book prepared a nice dinner yesterday
 • 55. A group of boys saw the suspects near the bus
 • 56. My office are being painted by them today.
 • 57. This camera was biught by Daniel in Japan.
 • 58. Many promises had been made by the children.
 • 59. Breakfast and lunch are included in the price.
 • 60. A new bridge is going to be built by the City Mayor.

Sắp xếp lại câu

61. believed / people / will / is / on / Mars / future / the / widely / It / that / live / in.
________________________________________________________

62. that / £200 / was / was/ it / reported / donated / build / to / park / local / the.

________________________________________________________

63. it / yesterday / that / Jim / would / meeting / to / come / the / Was / expected?

________________________________________________________

64. is / that / is / a / view / hotel / from / of / spectacular / the / It / claimed / there / mountain / that.

________________________________________________________

65. in / It / Vietnam / is / that / should / believed / rickshaw / by / travelling / try / tourists.

Đáp án

 • 61. It is widely believed that people will live on Mars in the future.
 • 62. It was reported that £200 was donated to build the local park.
 • 63. Was it expected that Jim would come to the meeting yesterday?
 • 64. It is claimed that there is a spectacular view of the mountain from the hotel.
 • 65. It is believed that tourists should try travelling by rickshaw in Vietnam.

Bài tập passive voice lớp 9 trắc nghiệm

66. The boy…………………….by the teacher yesterday.

A. punish B. punished

C. punishing D. was punished

67. “Ms Jones, please type those letters before noon”_ “They’ve already………………, sir. They’re on your desk.”

A. typed B. been being typed

C. being typed D. been typed

68. Sarah is wearing a blouse. It………………….of cotton.

A. be made B. are made

C. is made D. made

69. They had a boy………………….. that yesterday.

A. done B. to do

C. did D. do

70. We got our mail ………………..yesterday.

A. been delivered B. delivered

C. delivering D. to deliver

71. James……..the news as soon as possible.

A. should tell B. should be told

C. should told D. should be telled

72. My wedding ring …………………. yellow and white gold.

A. is made B. is making

C. made D. make

73. Mr. Wilson is………………… as Willie to his friend.

A. known B. knew

C. is known D. know

Bài tập trắc nghiệm

74. References …………………….in the examination room.

A. not are used B. is not used

C. didn’t used D. are not used

75. Laura ………………….in Boston.

A. are born B. were born

C. was born D. born

76. His car needs …………………..

A. be fixed B. fixing

C. to be fixing D. fixed

77. Her watch needs …………………..

A. repairing B. to be repaired

C. repaired D. A and B

78. My mother is going …………………….. this house.

A. sold    B. sell

C. to be sold D. to sell

79. There’s somebody behind us. I think we are ………………………..

A. being followed B. are followed

C. follow D. following

80. Have you………………….. by a dog?

A. bite B. bit

C. ever been bitten D. ever been bit

Đáp án

66. D
67. D
68. C
69. A
70. B
71. B
72. A
73. A
74. D
75. C
76. B
77. A
78. A
79. A
80. C

Điền dạng động từ đúng vào chỗ chấm

81. An island ………………. by water. (cover)

82. A new dormintory ………………. in the university campus now. (build)

83. Thanks goodness! My jewelry ………………. in the robbery last night. (steal/ not)

84. If I didn’t do my job properly, I ………………. (sack)

85. The electric light bulb ………………. by Thomas Edison. (invent)

86.The classroom ………………………….next week. (REDECORATE)

87.The church …………………………. by a famous architect in the 18th century. (DESIGN)

88. The tunnel …………………………. at the moment, so it’s closed for all traffic. (REPAIR)

89. My phone …………………………. I can’t find it anywhere. (TAKE)

90. The application ………………………….by Friday. (MUST SEND)

91. When we first met, I had …………………………. a job at the bank. (ALREADY OFFER)

92. Olives …………………………. in Mediterranean countries. (GROW)

93. He …………………………. French when he spent his childhood there. (TEACH)

94. “A Hard Days Night”…………………………. by the Beatles. (WRITE)

95. We …………………………. about the hurricane for the last few days. (WARN)

96. Before the meeting was over all the food …………………………. (EAT)

97. I …………………………. extra pay this month. (ALREADY GIVE)

98. I …………………………. by the music so I couldn’t concentrate. (DISTURB)

99. Aluminium …………………………. out of bauxite. (MAKE)

100. A UFO …………………………. by several witnesses yesterday evening. (SEE)

Đáp án

 • 81. is covered
 • 82. is being built
 • 83. wasn’t stolen
 • 84. would be sacked
 • 85. was invented
 • 86. will be redecorated/ is being redecorated
 • 87. was designed
 • 88. is being repaired
 • 89. has been taken
 • 90. must be sent
 • 91. had already been offered
 • 92. are grown
 • 93. was taught
 • 94. was written
 • 95. have been warned
 • 96. had been eaten
 • 97. have already been given
 • 98. was disturbed
 • 99. is made
 • 100. was seen

Trên đây là thông tin chia sẻ về các bài tập passive voice lớp 9 có đáp án, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh lớp 9 để thuận tiện trong quá trình học tiếng anh.

Viết một bình luận