100 Bài tập Passive voice dạng đặc biệt có đáp án chuẩn

Trong tiếng Anh, Bài tập Passive voice dạng đặc biệt là một phần quan trọng của ngữ pháp, được sử dụng để thay đổi cấu trúc câu và tạo sự tập trung vào đối tượng của hành động thay vì người thực hiện hành động. Hãy cùng tham khảo qua nội dung bài viết sau đây của DapAnChuan.com để tìm hiểu về danh sách các bài tập Passive voice dạng đặc biệt có đáp án này.

Tìm hiểu Passive voice là gì?

Passive voice là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh dùng để trình bày thông tin mà người nói không muốn hoặc không cần phải chỉ rõ người hoặc đối tượng thực hiện hành động. Thay vì nhấn mạnh người hoặc đối tượng thực hiện hành động (active voice), câu ở dạng passive voice tập trung vào hành động chính được thực hiện lên đối tượng.

Passive voice thường được sử dụng trong các tình huống sau:

 • Khi người nói không biết ai thực hiện hành động hoặc không quan trọng ai thực hiện.
 • Khi người nói muốn tập trung vào đối tượng của hành động thay vì người thực hiện.
 • Khi người nói muốn làm câu chuyện hoặc bài viết trở nên trang trọng hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các câu đều có thể chuyển từ dạng active sang dạng passive và ngược lại. Cấu trúc passive voice thường phụ thuộc vào loại động từ và ngữ cảnh của câu.

Các công thức Passive voice

+ Công thức Passive voice 2 tân ngữ : Công thức ở dạng chủ động: S + V + O1 + O2

Cách đổi câu bị động:

 1. Đưa tân ngữ gián tiếp lên đầu câu: S + be + VpII + O1.
 2. Đưa tân ngữ trực tiếp lên đầu câu: S + be + VpII + giới từ + O2.

+ Công thức Passive voice với V + V-ing: V + somebody + V-ing

Cách đổi: V + somebody/something + being + V(P2)

+ Công thức Passive voice với động từ tri giác: S + V + somebody + V-ing/to V-inf

Cách đổi: S + to be + V(P2) + V-ing/to V-inf

+ Công thức Passive voice kép: S + V1 + that + S2 + V2 + ….

Cách đổi: Có 3 trường hợp

 • It is + V1-pII + that + S2 + V2 + …
 • S2 + is/am/are + V1-pII + to + V2 (nguyên thể) +… (chỉ dùng khi V2 ở thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn)
 • S2 + is/am/are + V1-pII + to have + V2-pII + …

+ Công thức Passive voice với câu mệnh lệnh:

 • Trường hợp 1: Đổi từ dạng chủ động sang bị động: V + O!. Cách đổi: Let + O + be + V(p2)
 • Trường hợp 2: Đổi từ dạng chủ động sang bị động: It’s one’s duty to + V-inf. Cách đổi: S + to be + supposed to + V inf
 • Trường hợp 3: Đổi từ dạng chủ động sang bị động: It’s necessary to + V-inf. Cách đổi: S + should/must + be + P2

+ Công thức Passive voice với câu sai khiến:

 • Trường hợp 1: Công thức chủ động: S + have + somebody + V Công thức bị động: S + have + something + P2 + by sb
 • Trường hợp 2: Công thức chủ động: S + get + somebody + to-V Công thức bị động: S + get + something + P2

100 Bài tập Passive voice dạng đặc biệt có đáp án

Bài tập dạng viết lại câu

Viết lại các câu sau sử dụng cấu trúc Passive voice dạng đặc biệt

 1. She gave me a book.
 2. They showed us the way.
 3. He offered her a drink.
 4. We lent them some money.
 5. She taught me English.
 6. They sent him a gift.
 7. I showed her the picture.
 8. He bought me a present.
 9. They told us a story.
 10. She cooked him dinner.

Đáp án:

 • I was given a book by her.
 • The way was shown to us by them.
 • She was offered a drink by him.
 • Some money was lent to them by us.
 • English was taught to me by her.
 • A gift was sent to him by them.
 • The picture was shown to her by me.
 • I was bought a present by him.
 • A story was told to us by them.
 • Dinner was cooked for him by her.
Bài tập Passive voice dạng đặc biệt

Dạng viết lại thành câu có nghĩa

Viết lại các câu sau thành câu có nghĩa

 1. Keep the door closed!
 2. Take care of the environment.
 3. Clean the house regularly.
 4. It’s our duty to recycle waste materials.
 5. It’s their duty to respect other people’s privacy.
 6. It’s his duty to complete the assigned tasks on time.
 7. It’s their duty to obey the rules and regulations.
 8. It’s necessary to repair the car as soon as possible.
 9. It’s necessary to update the software regularly.
 10. It’s necessary to take care of your health.

Đáp án:

 • Let the door be kept closed!
 • We are supposed to take care of the environment.
 • The house should/must be cleaned regularly.
 • We are supposed to recycle waste materials.
 • They are supposed to respect other people’s privacy.
 • He is supposed to complete the assigned tasks on time.
 • They are supposed to obey the rules and regulations.
 • The car should/must be repaired as soon as possible.
 • The software should/must be updated regularly.
 • Your health should/must be taken care of.

Dạng chuyển câu

Chuyển các câu sau sang dạng Passive Voice

 1. They elected her as the president.
 2. We expected him to finish the project on time.
 3. Someone will hand out the brochures at the entrance.
 4. They have assigned him the task of organizing the event.
 5. People often ask him difficult questions during interviews.
 6. The company awarded her with a promotion.
 7. He offered me a ride to the airport.
 8. They taught us how to use the new software.
 9. The committee chose her as the winner of the competition.
 10. She told me a secret.

Đáp án:

 • She was elected as the president.
 • He was expected to finish the project on time.
 • The brochures will be handed out at the entrance.
 • He has been assigned the task of organizing the event.
 • He is often asked difficult questions during interviews.
 • She was awarded a promotion.
 • I was offered a ride to the airport.
 • We were taught how to use the new software.
 • She was chosen as the winner of the competition by the committee.
 • A secret was told to me by her.

Bài tập với các thì cơ bản

1. A woman feeds the lions.

The lions ________________________

A. are fed

B. were fed by a woman.

2. A boy broke the window.

The window _____________________

A. was broken

B. is broken by a boy.

3. Somebody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made.

4. Everybody is going to love him.

He _____________________________

A. is going to be loved

B. was going to be loved by everybody.

5. Cervantes wrote ‘Don Quixote’.

‘Don Quixote’ _______________________

A. was written by Cervantes.

B. has been written by Cervantes.

6. They are helping my brother.

My brother ________________

A. is being helped by them.

B. is being helped 

7. Pamela will drive the taxi.

The taxi ____________________

A. will been driven

B. will be driven by Pamela.

8. I was watering these trees.

These trees ___________________

A. were being watered

B. are being watered by me.

9. I will pay the bill in 2 months.

The bill__________________

A. will pay in 2 months

B. will be paid in 2 months

10. Hoa is reading comics now.

Comics_________________ now.

A. is read

B. is being read

Đáp án: 1A, 2A, 3B, 4A, 5A, 6B, 7B, 8A, 9B, 10B

Dạng bài tập hoàn thành câu

Hoàn thành các câu sau sử dụng cấu trúc câu bị động dạng đặc biệt với “get”

1. I don’t understand why this room is always so dirty. It …………….. (clean) every day.

2. We usually ………………… (the living room/ redecorate) every three years.

3. Susan isn’t making her own wedding dress, she …………….. (it / make) by a designer in New York.

4. When foreign novels are translated into English, a lot of the original meaning usually ………………. (lose) in the translation.

5. She didn’t fix his motorbike himself, she ………………….. (it / fix) at the garage.

6. If my motorbike ………………. (damage) by you, you will have to pay for the repairs.

7. Mark Thompson ……………… (kill) in an car crash in the US in the 1950s.

8. I’m going to buy food online and I ……………… (the food / deliver) to my apartment.

9. If you can’t see clearly, you should ………………… (your eyes / test)

10. Are they going to paint the wall themselves, or …………………….. (it / paint)?

11. Did you know that Harry ………………. (promote) to a management position at work! What a surprising news.

12. ……………….. (pay) for a job you enjoy doing must be the happiest thing in your life!

Đáp án:

 • Gets cleaned
 • Get the living room redecorated
 • Is getting it made
 • Gets lost
 • Got it fixed
 • Gets damaged
 • Got killed
 • Am going to get the food delivered
 • Get your eyes tested
 • Are they going to get it painted
 • Got promoted
 • Getting paid

Dạng bài trắc nghiệm Passive voice đặc biệt

Chọn đáp án đúng cho các bài tập sau

1. The house _________ by a famous architect.

 • A. was designed
 • B. designed
 • C. is designed
 • D. designs

2. The book __________ into many languages.

 • A. is translated
 • B. translated
 • C. has translated
 • D. translates

3. The concert ________ by thousands of people.

 • A. was attended
 • B. attend
 • C. has attended
 • D. attending

4. The cake ___________ by my sister.

 • A. is baked
 • B. bakes
 • C. has baked
 • D. baking

5. The problem _________ yesterday.

 • A. was solved
 • B. solved
 • C. is solved
 • D. has solved

6. The email ____________ to all employees.

 • A. was sent
 • B. sent
 • C. is sent
 • D. has sent

7. The car ____________ in Japan.

 • A. was manufactured
 • B. manufactured
 • C. is manufactured
 • D. has manufactured

8. The film ___________ last year.

 • A. was released
 • B. released
 • C. is released
 • D. has released

9. The project ___________ by a team of experts.

 • A. was completed
 • B. completed
 • C. is completed
 • D. has completed

10. The letter ___________ by the recipient.

 • A. was received
 • B. received
 • C. is received
 • D. has received

Đáp án:

 1. A.
 2. B.
 3. A.
 4. A.
 5. A.
 6. A.
 7. A.
 8. D.
 9. B.
 10. B.

>>> Xem thêm: 40 bài toán đếm hình lớp 2 có đáp án mới nhất

Bài tập Passive voice dạng câu hỏi

1. Do they teach English here?

 ……………………………………………………………………………

2. Will you invite her to your wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tom finished the work?

……………………………………………………………………………

4. Did the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have you finished your homework?

……………………………………………………………………………

6. How many games has the team played?

……………………………………………………………………………

7. Where do people speak English?

……………………………………………………………………………

8. Who will look after the children for you?

……………………………………………………………………………

9. How long have they waited for the doctor?

……………………………………………………………………………

10. What time can the boys hand in their papers?

……………………………………………………………………………

11. Who lent you this book?

……………………………………………………………………………

12. How many marks does the teacher give you?

……………………………………………………………………………

Đáp án: 

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has your homework been finished?

6. How many games have been played by the team?

7. Where is English spoken?

8. By whom are the children looked after?

9. How long has the doctor been waiting for?

10. What time can the boy’s papers be handed in?

11. By whom is this book lent to you?

12. How many marks are you given by the teacher?

Trên đây là thông tin về những bài tập Passive voice dạng đặc biệt có đáp án chuẩn, mà mọi người cần tham khảo. Hy vọng qua đó giúp cho các bạn có thể luyện tập để cải thiện ngoô ngữ tiếng anh của mình. Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận