50 Đề thi Toán Lớp 1 học Kì 1 chương trình mới có lời giải 2024

Đề thi Toán Lớp 1 học Kì 1 giúp bé nắm chắc kiến thức và rèn luyện thói quen khi làm bài. Bởi toán là một môn rất quan trọng xuyên suốt quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 12. Vì vậy, bé cần có kiến thức nền tốt và luyện tập làm 50 Đề thi Toán Lớp 1 học kì 1 dưới đây mà DapAnChuan.com tổng hợp để ngày càng phát triển tư duy làm Toán nhé!

50 Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 (có đáp án)

Đề 1 

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….3 + 5 = ….1 + 7 = ….9 – 1 = …..
2 + 3 = ….6 – 1 = ….9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7…. + 2 = 49 – …. = 6
1 + …. = 56 – …. = 31 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

Đáp án

Bài 1:

Học sinh đếm hình.

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 2:

6 + 2 = 8        3 + 5 = 8         1 + 7 = 8         9 – 1 = 8

2 + 3 = 5        6 – 1 = 5          9 – 4 = 5        7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7             2 + 2 = 4              9 – 3 = 6

1 + 4 = 5             6 – 3 = 3              1 + 0 = 1

Bài 4:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 5:

8 = 6 + 2

8 = 1 + 7

Đề 2

Bài 1: Số?

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: 

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a.  ….+4=7

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8…..9

A. > 

B. < 

C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

… 2 + 2 = 4
… 2 – 1 = 1
… 2 + 3 = 8
… 4 – 2 = 3

Bài 5: 5 + 0 – 1 =?            

A. 4

B. 5

C. 6 

Bài 6:

Hình trên có…. khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp

Đáp án

Bài 1:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 2:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 3:

a) 3 + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 < 9

Chọn B.

Bài 4:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 5:

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6:

Hình trên có 5 khối hộp chữ nhật.

Bài 7:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Đề 3

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 76 …. 24 …. 4
1 + 2 …. 4 – 23 + 5 …. 9 – 43 + 1 …. 5 + 2

Bài 2: Tính:

2 + 5 = ….3 + 4 = ….1 + 1 = ….6 + 2 = ….
9 – 3 = ….8 – 5 = ….7 – 1 = ….6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 25 … 3 = 21 …. 7 = 8
5 … 4 = 15 … 4 = 96 …. 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có …. hình tròn và …. hình tam giác.

Đáp án

Bài 1:

3 < 76 > 24 = 4
1 + 2 > 4 – 23 + 5 > 9 – 43 + 1 < 5 + 2

Bài 2:

2 + 5 = 73 + 4 = 71 + 1 = 26 + 2 = 8
9 – 3 = 68 – 5 = 37 – 1 = 66 – 4 = 2

Bài 3:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 4:

1 + 1 = 25 – 3 = 21 + 7 = 8
5 – 4 = 15 + 4 = 96 – 2 = 4

Bài 5:

Trong hình vẽ, có 4 hình tròn và 6 hình tam giác.

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Đề 4

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số nhỏ hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7 

C. 9, 6, 4, 10  

D.10, 7, 5

Câu 2. Kết quả phép tính:  9 – 3 = ?

A. 6  

B. 4 

C. 2  

D. 5

Câu 3. Sắp xếp các số 1,3,7,2,10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 3, 7, 2, 10  

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1  

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là:

A. 0  

B. 8

C. 1

D. 10

Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

 A. 6 

B. 5 

C. 8

D. 4

Đáp án

1. b       2. a       3. d        4. b        5. b

Đề 5

Câu 1. Tính

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 2. Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 3 …. 9

4 + 6 ….  6 + 1                      

7 + 2….. 5 + 4

2 + 4 ….  4 + 2                      

Câu  3.  Điền số thích hợp vào ô trống:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có:        8 quả chanh

Ăn:        2 quả chanh

Còn lại: …quả chanh?

     

Đáp án

Câu 1:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu  2:

4 + 3  <  9                           4 + 6 ­­> 6 + 1                      

7 + 2  = 5 + 4                      2 + 4 = 4 + 2                      

 Câu 3:

 5 +  4   = 9                       10 –   8   = 2

4    + 4  = 8                        7     –  3  = 4  

Câu 4  Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có:        8 quả chanh

Ăn:        2 quả chanh

Còn lại: … quả chanh?

82=6

Đề 6

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1.Trong các số 6, 2, 5, 9 số bé nhất là: 

A. 9  

B. 2

C. 5

Trong các số 7, 0, 8, 10 số lớn nhất là:

A. 0  

B. 8  

C. 10

Câu 2. Các số 8, 3, 6, 1 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 8, 6, 3, 1

B. 1, 3, 6, 8

C. 8, 3, 6, 1             

Câu 3. Kết quả của phép tính 3 + 5 – 1 = ….

A. 7

B. 8

C. 9          

Câu 4. Điền dấu ở chỗ chấm là : 2 + 8 ……. 4 + 6

A. >

B. <    

C. =

Câu 5. Số thích hợp điền vào dấu … là: 8 – … =  5

A. 3

B. 8  

C. 5            

Đáp án

12345
B, CBACA

Đề 7

Câu 1. Tính:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + … = 4 + 5                       9 – 2 + … = 10

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

–  Hình bên có         hình vuông.

–  Hình bên có         hình tam giác.

Câu 4. Điền số và dấu( +,  -) thích hợp để được phép tính đúng:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 5. Viết phép tính thích hợp:   

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Đáp án

Câu 1

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 2. 7 + 2 = 4 + 5              9 – 2 + 3 = 10

Câu 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

–  Hình bên có 2 hình vuông.

–  Hình bên có 5 hình tam giác.

Câu 4. Điền số và dấu( +,  -) thích hợp để được phép tính đúng:

2 + 6 = 8

10 – 2 = 8

Câu 5. Phép tính: 9 – 4 = 5

Đề 8

Câu 1. Số 7 bé hơn số nào?

A. 9    

B. 6      

C. 2  

D. 8

Câu 2. Dãy số nào được sắp xếp theo quy luật từ lớn đến bé?

A. 8, 6, 9, 2

B. 2, 6, 8, 9       

C. 9, 6, 8, 2   

D. 9, 6, 8, 2

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 + 3 là :

A. 8   

B. 6    

C. 9

D. 2

Câu 4. Cho 7 … 2 + 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 

A. >    

B. <    

C. =    

D. +

Câu 5. Cho 10 – … = 7. Số thích hợp để điền vào dấu … là

A. 1    

B. 2  

C. 3  

D. 4

Câu 6. Phép tính 8 – 2 … 3 = 9. Dấu nào điền vào ô trống?

A. +   

B. –    

C. =   

D. <   

Đáp án

123456
ADACCA

Đề 9

Câu 1. Tính:

10 – 4 + 5 = ……                        6 – 6 + 4 =……

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 3. Điền dấu và số vào dấu …

7 … 2 = 5                                 8 – … = 8             

3 + 5 … 9 – 1                            10 – 6 + … = 6

 Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

     

Có          : 7 cây cam

Thêm :  3 cây cam

Có tất cả: … cây cam ?

Câu 5. Trong hình dưới đây có … hình vuông.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Đáp án

Câu 1.

10 – 4 + 5 = 11                6 – 6 + 4 = 4

Câu 2.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 3. Điền dấu và số vào dấu …

7 – 2 = 5

8 – 0 = 8             

3 + 5 = 9 – 1

10 – 6 + 2 = 6

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

7+3=10

Có          :  7 cây cam     

Thêm     :  3 cây cam

Có tất cả: … cây cam ?

Câu 5.

Trong hình dưới đây có 3 hình vuông.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Đề 10

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 9 bé hơn số nào sau đây?

A. 8

B. 9   

C. 10

Câu 2. Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + …. = 10

A. 2       

B. 4  

C. 3

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có          : 6 con gà

Thêm     : 2 con gà

Có tất cả: … con gà?

A. 6   

B. 7     

C. 8

Câu 4. Kết quả của phép tính 8 + 2 là

A. 6

B. 10

C. 5

Câu 5. Cho 6 + 2 … 10. Dấu thích hợp để điền vào dấu … là

A. >  

B. <   

C. =

Câu 6. Số lớn nhất trong các số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9

B. 3

C. 8

Đáp án

123456

Đề 11

Câu 1. Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………….

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………..

Câu 2. Điền dấu  <, >, =  thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 3 … 9                              4 + 6 … 6 + 2

7 + 2 … 5 +4                        2 + 4 … 4 + 2

Câu 3. Tính:Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

…………………………………………………………………………

Câu 4.  Số? 

5 – 3 +          = 9

10 –           = 2 + 5

Câu 5. Viết phép tính thích hợp:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 6. Viết phép tính thích hợp:

Có     : 9 cái kẹo

Ăn      : 2 cái kẹo

Còn lại: … cái kẹo?

     

Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên có … hình chữ nhật

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

ĐÁP ÁN

Câu 1. Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2

Câu 2.

5 + 3 < 9                             4 + 6 > 6 + 2

7 + 2 = 5 +4                  2 + 4 = 4 + 2

Câu 3.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 4.

5 – 3 +          = 9                 

10 –           = 2 + 5

Câu 5.

6+3=9

Câu 6. Viết phép tính thích hợp:

Có     : 9 cái kẹo

Ăn      : 2 cái kẹo

Còn lại: … cái kẹo?

9–  2=7

Câu 7.

Trong hình bên có 9 hình chữ nhật?

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Đề 12

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số tự nhiên nhỏ nhất có một chữ số là

A. 0

B. 9  

C. 2    

D. 1

Câu 2. Số bé nhất trong các số 2,4, 1, 10, 7

A. 2

B. 10   

C. 7      

D. 1

Câu 3. Cho 5 + 4 … 4 + 6. Dấu cần điền vào chỗ chấm là

A. >

B. <  

C. = 

D. ≥

Câu 4. Số cần điền vào chỗ chấm là 2 + 5 < … < 10 – 1

A. 6    

B. 7   

C. 8

D. 9

Câu 5. Cho phép tính: 10 – 6 … 8 – 5   

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >      

B. <     

C. =      

D. +

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 3 – 2 = …

A. 2   

B. 3   

C. 4   

D. 5

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

5 + 3 + 2 = ……                        10 – 1 – 0 =……

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9. Viết các số 5, 10, 7, 3, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào dấu …

Có        : 9 quả táo

Biếu bà : 2 quả táo

Cho chị : 1 quả táo

Còn lại : … quả táo

       

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

123456
ADBCAC

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

5 + 3 + 2 = 10                        10 – 1 – 0 = 9

Câu 8.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9.

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 5, 7, 10

Câu 10.

921=6

Đề 13

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số tự nhiên lớn nhất có một chữ số là

A. 9

B. 6   

C. 2     

D. 8

Câu 2. Dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 4, 7, 3, 8

B. 3, 4, 7, 8  

C. 8, 7, 4, 3

D. 7, 8, 3, 4

Câu 3. Số 1 lớn hơn số nào trong các số sau?

A. 0  

B. 2

C. 3

D. 10

Câu 4. Kết quả của phép tính 5 + 4 – 2 là

A. 10  

B. 9   

C. 8

D. 7

Câu 5. Cho phép tính: 10 – 4 … 8  

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >   

B. <     

C. =    

D. +

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – … = 7

A. 1

B. 2  

C. 3   

D. 4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

2 + 8 – 4 = ……                        3 – 0 + 5 =……

Câu 8. Đặt tính rồi tính:  

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9. Viết phép tính thích hợp

     

Có          :  5 cái bánh      

Thêm     :  2 cái bánh

Có tất cả: … cái bánh

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống:

 + =6
  =6

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

123456
ABADBC

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

2 + 8 – 4 = 6                        3 – 0 + 5 = 8

Câu 8.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9. Viết phép tính thích hợp

5+2=7

Có          :  5 cái bánh      

Thêm     :  2 cái bánh

Có tất cả: … cái bánh

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống:

1+5=6
82=6

Đề 14

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các số từ 0 đến 10 số bé nhất là:

A. 3

B. 4   

C. 9  

D. 0

Câu 2. Kết quả của phép tính 5 – 2 là

A. 2    

B. 3   

C. 4

D. 5

Câu 3. Số sáu được viết là

A. 60

B. 5   

C. 6    

D. 7

Câu 4. Số liền sau của số 8 là

A. 6

B. 7    

C. 8  

D. 9

Câu 5. Cho: 10 – 4 < 8 – …

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 1  

B. 2  

C. 3

D. 4

Câu 6. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 + 2 … 5 +4

A. >

B. <  

C. =  

D. 9

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

9 + 1 – 5 = ……                        3 + 8 + 6 =……

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

9 – 3  

8 + 2

7 – 6 

1 + 5              

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 + … = 9                … – 6 = 3                  5 + … = 8     

… + 7 = 8               9 – … = 5                  … + 5 = 7     

Câu 10. An có 3 cái kẹo. An được mẹ cho thêm 4 cái. Sau đó An lại cho bạn 2 cái kẹo.

Viết phép tính để chỉ số kẹo còn lại của An.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

123456
DBC9AC

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

9 + 1 – 5 = 5                        3 + 8 + 6 = 17

Câu 8.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 4 = 9                9 – 6 = 3                   5 + 3 = 8       

1 + 7 = 8                9 – 4 = 5                   2 + 5 = 7       

Câu 10.

Tóm tắt:

An có: 3 cái kẹo

Được mẹ cho: 4 cái kẹo

Cho bạn: 2 cái kẹo

An còn lại: … cái kẹo

Phép tính để chỉ số kẹo còn lại của An là: 3 + 4 – 2 = 5

Đề 15

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 9 bé hơn số nào trong các số sau?

A. 9   

B. 10

C. 2  

D. 7

Câu 2. Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + …. = 10

A. 2

B. 3  

C. 4

D. 2

Câu 3. Có: 6 con gà. Thêm: 2 con gà. Có tất cả: ….. con gà ?

A. 6

B. 7   

C. 8 

D. 9

Câu 4. Phép tính nào sau đây là đúng?

A. 8 – 2 =10

B. 8 + 2 = 10

C. 5 + 3 = 9

D. 9 – 4 = 4

Câu 5. Cho phép tính: 8 + 2 … 8 – 1 

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >

B. <  

C. =   

D. +

Câu 6. Kết quả của phép tính 4 + 4 – 3 là

A. 3

B. 4   

C. 5  

D. 6

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Viết các số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………

Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9. Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được ít hơn em 2 cái kẹo. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho….cái kẹo.

Câu 10. Ghi số thích hợp vào ô trống:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

 ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

123456
DCCBAC

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

Theo thứ tự từ bé đến lớn: 0; 1; 3; 6; 7; 8; 9

Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 7; 6; 3; 1; 0

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 9. Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 5 cái kẹo, anh được ít hơn em 2 cái kẹo. Hỏi anh được mấy cái kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho 3 cái kẹo.

Câu 10. Ghi số thích hợp vào ô trống:

88+0=0
91+1=9

Đề 16

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số cần điền tiếp vào dãy số 1,  3,  5, …,  9  là:

A. 7  

B. 6   

C. 2

D. 8

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Chị có   : 6 bông hoa

Em        : 3 bông hoa

Cả hai chị em có: … bông hoa

A. 7

B. 8  

C. 9   

D. 10

Câu 3. Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 6

A. 1 số

B. 2 số    

C. 3 số   

D. 4 số

Câu 4. Kết quả của phép tính 5 + … = 7 là

A. 2  

B. 3

C. 4  

D. 5

Câu 5. Cho phép tính: 3 + 4 … 9 + 0  

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. >    

B. <   

C. =  

D. +

Câu 6. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

A. 0                                  

B. 2                                                    

C. 3                                                    

D. 4

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

6 + 1 + 1= …          5 + 2 + 1= …             10 – 3 + 3 =…

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + …… = 8       

10 – …….  = 4       

2 + …….  = 9       

…… + 2 = 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 10. Tìm hai số sao cho khi cộng lại được kết quả bằng 9, lấy số lớn trừ số bé cũng có kết quả bằng 9.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

123456
ACBABD

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

6 + 1 + 1= 8  

5 + 2 + 1= 8

10 – 3 + 3 = 10

Câu 8.

3 + 5 = 8

10 – 6  = 4

2 + 7  = 9

8 + 2 = 10

Câu 9.

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 10.

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 – 0 = 9 nên hai số cần tìm là 9.

Đề 17

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 5 = …3 + 4 = …7 + 2 = …6 – 3 = …8 – 7 = …10 – 9 = …

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 … 53 + 4 … 5 + 18 … 64 + 4 … 10 – 2

b) Cho các số 4, 8, 2, 7. Hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Hình bên có:

…… hình tròn.

…… hình chữ nhật.

…… hình vuông.

…… hình tam giác.

Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án

Bài 1:

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

1 + 5 = 63 + 4 = 77 + 2 = 96 – 3 = 38 – 7 = 110 – 9 = 1

Bài 3:

a) 2 < 5;

8 > 6;

3 + 4 > 5 + 1 (vì 3 + 4 = 7; 5 + 1 = 6 và 7 > 6) ;

4 + 4 = 10 – 2 (vì 4 + 4 = 8; 10 – 2 = 8 và 8 = 8).

b) Ta có: 2 < 4 < 7 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2, 4, 7, 8.

Bài 4:

Hình bên có:

+) 6 hình tròn

+) 4 hình chữ nhật

+) 4 hình vuông

+) 5 hình tam giác

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đề 18

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (3 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 1, 8, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Hình đã cho có:

…… khối hình lập phương

…… khối hình hộp chữ nhật

Bài 5 (1 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đáp án

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 3:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 8, 9.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 4, 1.

Bài 4:

Hình đã cho có:

+) 6 khối hình lập phương (đó là 6 khối rubic).

+) 5 khối hình hộp chữ nhật (đó là 5 miếng bánh).

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đề 19

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính:

5 + 2 = …10 – 0 = ….3 + 4 = …6 – 6 = …4 + 1 = …9 – 3 = …8 – 4 = …2 + 7 = …

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 79 – … = 58 – … = 3… + 1 = 54 + … = 67 + … = 7

Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (theo mẫu):

Mẫu: 2 + 7 = 9.

Đáp án

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2

5 + 2 = 7                        4 + 1 = 5

10 – 0 = 10                    9 – 3 = 7

3 + 4 = 7                        8 – 4 = 4

6 – 6 = 0                        2 + 7 = 9

Bài 3

3 + 4 = 7                        4 + 1 = 5

9 – 4 = 5                        4 + 2 = 6

8 – 5 = 3                        7 + 0 = 7

Bài 4 (2 điểm):

Ta có:

5 – 2 = 3 ; 8 + 0 = 8 ;

4 + 3 = 7 ; 9 – 5 = 4 ;

8 – 1 = 7 ; 7 – 3 = 4 ;

3 + 6 = 9 ; 5 + 5 = 10.

Vậy ta nối như sau:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 5

Các phép cộng có kết quả bằng 9 từ các số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 là:

1 + 8 = 9 ; 8 + 1 = 9 ;

2 + 7 = 9; 7 + 2 = 9 ;

4 + 5 = 9 ; 5 + 4 = 9.

Đề 20

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

4  7  

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 ☐9 – 2 – 3 = 4 ☐3 + 6 – 3 = 6 ☐8 – 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C . 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9
3+1= 
Câu 9
52= 

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ9 – 2 – 3 = 4 S3 + 6 – 3 = 6 S8 – 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

3+1=4
52=3

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

Trên đây là 50 đề thi Toán lớp 1 học kì 1 có lời giải để phụ huynh và học sinh tham khảo. Hy vọng qua những bộ đề trên có thể giúp bé cải thiện khả năng làm bài Toán và có thành tích trong học kì 1 này nhé.

Viết một bình luận